Procedura dochodzenia zwrotu składek UNWW pobranych przez bank.

Okazuje się, że pobierana przez większość banków składka z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu, w bardzo wielu przypadkach była niezgodna z obowiązującymi przepisami (co aktualnie potwierdzają sądy). Obowiązek jej opłaty był zawarty w nienegocjowalnych wzorach umów, na co kredytobiorca nie miał żadnego wpływu, co wskazuje, iż są one sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów.
 
Schemat dochodzenia roszczeń:
1. w pierwszej kolejności Kancelaria wzywa bank do dobrowolnej zapłaty. Po takim formalnym wezwaniu zdarza się, że bank dobrowolnie zwraca wszystkie składki UNWW wraz z odsetkami i nie ma potrzeby składania pozwu, a Klient nie ponosi kosztów procesu sądowego;
2. w przypadku braku dobrowolnej zapłaty przez bank (co niestety zdarza się najczęściej), Kancelaria składa do sądu pozew o uznanie klauzuli za abuzywną (niedozwoloną), a przez to nieskuteczną, i o zapłatę.
*** Zwrot składek UNWW można połączyć z pozwem o zwrot zawyżonych rat kredytowych z tytułu dowolnego ustalania oprocentowania rat kredytowych w kredytach indeksowanych i denominowanych do CHF.
Aby ocenić czy w konkretnym przypadku uzasadnione jest kierowanie sprawy do sądu celem dochodzenia roszczeń z tytułu nienależnie pobranych składek UNWW, pracownicy kancelarii dokonują wstępnej analizy.
Wystarczy przesłać na adres kancelaria@chudzikowski.pl następujących dokumentów:
–       Państwa umowy kredytowej;
–       aneksów do umowy, które dotyczyły ubezpieczenia niskiego wkładu;
–     potwierdzenia zapłaty składek UNWW (które można pobrać z systemu bankowości online albo uzyskać w placówce banku).
Analizy dokonujemy w ciągu kilku dni po czym, zwrotnym mailem, przedstawiamy jej wynik i, w przypadku zasadności dochodzenia roszczeń, propozycję warunków współpracy (opłaty są dla każdego Klienta ustalane indywidualnie). Podkreślamy, iż analiza nie stanowi zobowiązania do nawiązania współpracy.
UWAGA: Roszczenie o zwrot zapłaconych składek przedawnia się po 10 latach od dnia uiszczenia nienależnej składki, co oznacza, że kredytobiorcy, którzy zawarli umowę w latach 2006 i 2007 powinni jak najszybciej zacząć podejmować odpowiednie kroki prawne.