Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W jaki sposób i w jakim terminie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Zastanawiając się nad kwestią złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, należy pamiętać, że jest ona uzależniona od statusu wnioskodawcy, w szczególności od okoliczności prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wprowadzają zróżnicowane regulacje dotyczące możliwości ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy oraz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumenta). Jedną z zasadniczych różnic cechujących postępowanie przed sądem wobec przedsiębiorcy a konsumenta, jest obowiązek złożenia przez dłużnika posiadającego status przedsiębiorcy wniosku o ogłoszenie upadłości nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Przypomnijmy, że przesłanką do ogłoszenia upadłości jest powstanie niewypłacalności po stronie dłużnika, tj. stanu, w którym utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w spłacie zobowiązań przekracza trzy miesiące. Niedochowanie powyżej wskazanego terminu w przypadku przedsiębiorcy może być znamienne w skutkach, bowiem naraża dłużnika na oddalenie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości, gdyby ten, już po zakończeniu i wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, starał się o oddłużenie.

W przypadku osób nie będących przedsiębiorcami, ustawodawca nie wskazuje konkretnego terminu, w jakim mają oni złożyć wspomniany wniosek. Co więcej, z treści przepisów wynika, że dłużnik-konsument ma uprawnienie, a nie obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu i to on decyduje, kiedy skorzystać z przysługującego mu prawa. Zazwyczaj, konieczność skorzystania z fachowej pomocy prawnej i sięgnięcia po przysługujące dłużnikowi instrumenty prawne następuje w chwili, gdy brak jest możliwości jakiejkolwiek poprawy trudnej sytuacji finansowej i wyjścia z wciąż rosnącej pętli zadłużenia.

byli przedsiębiorcy

Z uwagi na fakt, że ustawodawca wprowadził możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej również dla byłych przedsiębiorców, osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej mogą skorzystać z tego uprawnienia zaraz po wykreśleniu działalności z właściwego rejestru. Uprawnienie to przysługuje również wierzycielom byłego przedsiębiorcy, jednakże jedynie przez okres 1 roku od dnia wykreślenia działalności gospodarczej dłużnika z właściwego rejestru.

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu wzor-formularza-wniosek-dluznika, który stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. Wniosek ten należy uzupełnić o dane personalne, adres zamieszkania, PESEL, wskazanie miejsc, gdzie znajduje się majątek dłużnika, a także aktualny i zupełny spis składników majątkowych wraz z jego szacunkową wyceną. Wbrew pozorom, uzupełnienie wniosku wydaje się być prostą czynnością techniczną, należy jednak pamiętać, że wniosek powinien zawierać także dobrze przygotowane uzasadnienie ze wskazaniem przyczyn niewypłacalności dłużnika, które będzie miało największy wpływ na uwzględnienie go przez rozpoznający go sąd.

względy humanitarne

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że nawet w przypadku wystąpienia negatywnych przesłanek (np. wcześniejszego obowiązku złożenia wniosku o upadłość jako przedsiębiorca), ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić również wtedy, gdy jest to uzależnione względami słuszności lub względami humanitarnymi, o czym z pewnością będą stanowić nadzwyczajne okoliczności, przykładowo ciężka choroba czy kalectwo dłużnika uniemożliwiające zarobkowanie, przy jego dotychczasowej nienagannej i sumiennej postawie. Brak ustawowej definicji „względów słuszności” oraz „względów humanitarnych” umożliwia każdorazowe zbadanie przez sąd indywidualnej sytuacji dłużnika i zwiększa szanse na poprawę sytuacji finansowej w przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved