Czy można zaskarżyć odmowę przyznania dotacji unijnej?

Tak, odmowę przyznania dotacji unijnej można zaskarżyć i to niezależnie od tego czy wniosek został odrzucony czy też umieszczony na tzw. liście rezerwowej.

Ogólne zasady procedury odwoławczej zawiera ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658. Zgodnie z art. 30b tej ustawy wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu, który jest wnoszony do właściwej instytucji zarządzającej. Ustawa ta zawiera także definicję negatywnej oceny, która brzmi następująco:

negatywną oceną jest ocena w zakresie spełniania przez projekt kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, w ramach której:

 1. projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być zakwalifikowany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
 2. projekt uzyskał minimum punktowe lub spełnił kryteria wyboru projektów, umożliwiające zakwalifikowanie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach konkursu przeznaczonych na ten cel środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

Należy jednak pamiętać, że wyczerpanie w ramach konkursu środków na dofinansowanie projektów nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu.

Protest może być wniesiony przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o niespełnieniu kryteriów wyboru projektów. Protest jest wnoszony bezpośrednio albo za pośrednictwem instytucji, która dokonała oceny projektu, do właściwej instytucji zarządzającej, zgodnie z pouczeniem, które wnioskodawca winien otrzymać wraz z informacją, o której mowa wyżej. Pouczenie to powinno zawierać także wskazanie i opis warunków formalnych jakie winien spełnić protest tj.:

 1. oznaczenie właściwej instytucji zarządzającej, do której jest wnoszony;
 2. dane wnioskodawcy;
 3. numer wniosku o dofinansowanie;
 4. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
 5. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny wraz z uzasadnieniem;
 6. podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

  * Pola wymagane

  Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved