Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością — podział nieruchomości po likwidacji spółki

Wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki jako wkładu wspólnika (w wyniku czego właścicielem nieruchomości staje się spółka z o.o.) jest często spotykaną praktyką. Nieruchomość może także zostać zakupiona przez spółkę także w trakcie prowadzenia działalności. W trakcie prowadzenia działalności może również zostać przeniesiona na spółkę własność nieruchomości przez jednego ze wspólników. Jednak co się stanie z nieruchomością w przypadku postawienia spółki w stan likwidacji? Jak się okazuje, decyzja wspólników o sposobie przeznaczenia nieruchomości w wyniku likwidacji wywołuje różne konsekwencje podatkowe po stronie spółki i wspólników.

Cel i skutki likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza całkowite zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę. Rozwiązanie spółki wymaga od jej wspólników przeprowadzenia dość skomplikowanego postępowania likwidacyjnego i wykonanie szeregu czynności likwidacyjnych.

Dla wspólników, którzy po raz pierwszy stykają się z problematyką likwidacji może ona okazać się trudnym wyzwaniem. Końcowo likwidacja spółki powinna doprowadzić do zaspokojenia jej wierzycieli oraz podziału pozostałego majątku między wspólników. Największą trudnością może okazać się likwidacja spółki, która jest właścicielem nieruchomości. O tym jak podzielić nieruchomość w likwidowanej spółce odpowiemy poniżej.

Co się dzieje z nabytą przez spółkę nieruchomością w przypadku likwidacji spółki?

W większości przypadków, jeżeli nie mamy do czynienia z konfliktem udziałowców, to wspólnicy zdecydują jakie będą losy nieruchomości, której właścicielem jest spółka. W praktyce przeprowadzenie procesu likwidacji ma prowadzić do podziału majątku spółki pomiędzy jej wspólników po spłacie zobowiązań wobec wierzycieli.

Wspólnicy zobowiązani są do podjęcia uchwały, w której określą podział pozostałego po likwidacji majątku. Uchwała może przyznać, że nieruchomość przypadnie jednemu ze wspólników w całości lub w części (tworząc w ten sposób współwłasność). Przeniesienie własności nieruchomości będzie wymagało zachowania formy aktu notarialnego.

Widok na nieruchomości należące do różnych spółek.
W procesie likwidacji spółki nieruchomość może przejść na własność jednego lub kilku ze wspólników lub zostać sprzedana.

Kto musi zapłacić podatek dochodowy od nieruchomości należącej wcześniej do spółki?

Wspólnik, który otrzyma nieruchomość w wyniku podziału majątku likwidowanej spółki będzie musiał liczyć się z odprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Określenie podstawy opodatkowania następuje poprzez porównanie wartości majątku otrzymanego w wyniku likwidacji (wartości rynkowej) i wartości wkładu wniesionego przez wspólnika do spółki (kosztu nabycia bądź objęcia udziałów).

Oznacza to, że nawet jeżeli w efekcie likwidacji wspólnik otrzymuje ten sam składnik majątkowy, który wniósł uprzednio do spółki, to powstanie u niego przychód jeżeli w momencie likwidacji wartość rynkowa tego składnika majątkowego będzie wyższa niż koszty jego nabycia bądź wytworzenia przed wniesieniem do spółki. W konsekwencji wspólnik zobowiązany będzie do uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od różnicy pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji, a wydatkami jakie poniósł w związku z nabyciem (objęciem) udziałów.

Sprzedaż nieruchomości należącej do spółki

Likwidacja majątku spółki w postaci nieruchomości nie musi jednak oznaczać przeniesienia jej własności na wskazanego wspólnika czy też udziału w nieruchomości na rzecz kilku z nich. Zgodnie z art. 282 KSH nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki — jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

Wspólnicy zatem mogą zdecydować się na sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji lub we własnym zakresie. Przyjmując natomiast koncepcję sprzedaży z wolnej ręki, wspólnicy muszą podjąć uchwałę, zawierającą zgodę na sprzedaż w formie aktu notarialnego. Dopuszcza się także możliwość wyrażenia przez wspólników zgody poprzez złożenie przez wszystkich wspólników oświadczeń bezpośrednio przy zawieraniu umowy sprzedaży, co będzie równoznaczne z „dorozumianą uchwałą”. W uchwale wspólnicy jednocześnie wskazują cenę minimalną po jakiej oczekują sprzedaży przez likwidatora. Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki bez zgody wspólników wyrażonej w formie uchwały przed zawarciem umowy nie powoduje jeszcze bezwzględnej nieważności czynności prawnej. Zgoda wspólników na zbycie nieruchomości może zostać wyrażona także w ciągu dwóch miesięcy po zawarciu umowy (art. 17 § 2 KSH). Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki powoduje, że cena uzyskana ze sprzedaży podlega podziałowi pomiędzy wspólników spółki.

Pomoc prawna przy likwidacji spółki z o.o.

Jeżeli zastanawiasz się nad likwidacją swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością chętnie pomożemy w kompleksowej obsłudze. Ustanowienie pełnomocnika w toku likwidacji może przyczynić się do sprawnego przeprowadzenia całego procesu likwidacji. Napisz lub zadzwoń do nas.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2024 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.