Przekształcenie spółki kapitałowej - pytania i odpowiedzi

Przekształcenie w spółkę akcyjną

W procedurze przekształcenia spółki kapitałowej w inna spółkę kapitałową (np. przekształcenie w spółkę akcyjną) często pojawiają się wątpliwości co, jak i kiedy należy zrobić. Oto odpowiedzi na kilka najczęściej pojawiających się pytań.

Jak sporządzić plan przekształcenia?

Przygotowanie planu przekształcenia spółki to zadanie dla zarządu. Zarząd przygotowuje plan przekształcenia spółki w formie pisemnej i zatwierdza go uchwałą. W braku odmiennych postanowień umowy spółki uchwała taka wymaga bezwzględnej większości głosów.

Plan przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną powinien zawierać co najmniej:

 • ustalenie wartości bilansowej majątku spółki z o.o. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedstawienie wspólnikom planu przekształcenia;
 • określenie wartości udziałów wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.

Do planu przekształcenia należy ponadto dołączyć następujące załączniki:

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną;
 • projekt statutu nowej spółki akcyjnej;
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki z o.o.;
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień
  w miesiącu poprzedzającym przedstawienie wspólnikom planu przekształcenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

Kto wyznacza biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia i czy wybór biegłego rewidenta należy tylko do sądu?

Przygotowany plan przekształcenia zarząd spółki zobowiązany jest poddać badaniu biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności. W tym celu zarząd występuje do KRS właściwego dla siedziby spółki o wyznaczenie biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie planu przekształcenia.

Pomimo, iż nie wynika to z przepisów i nie jest formalnym wymogiem wniosku, to w praktyce we wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta wskazuje się już z imienia i nazwiska konkretnego biegłego rewidenta, z którym zarząd uzgodnił wcześniej termin wydania opinii i wysokość wynagrodzenia. Pozwala to zapobiec sytuacji, w której wyznaczony przez sąd biegły rewident nie ma czasu na wydanie opinii albo wnosi o zasądzenie wygórowanego zdaniem spółki wynagrodzenia.

Czy przekształcając spółkę z o.o. w Spółkę Akcyjną należy zamknąć księgi rachunkowe?

Zmiana formy prawnej stanowi co do zasady przesłankę do zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych.

Ustawodawca przewidział jednak możliwość niedokonywania zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową, a zatem i w omawianym przypadku. Decyzję w tej sprawie powinni podjąć wspólnicy przekształcanej spółki z o.o./akcjonariusze przekształconej spółki akcyjnej. Wybranie takiej możliwości jest prawem, a nie obowiązkiem, jednak skorzystanie z niej może przynieść ograniczenie nakładu pracy związanego z prowadzeniem rachunkowości w jednostce.

Jakie elementy powinna zawierać uchwała o przekształceniu?

Elementem niezbędnym do przekształcenia spółki jest podjęcie przez zgromadzenie wspólników uchwały o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Dla ważności tej uchwały, za przekształceniem spółki wypowiedzieć się muszą wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego spółki większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa spółki przewiduje surowsze wymagania.

Protokół ze zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o przekształceniu spółki musi zostać sporządzony przez notariusza.

Uchwała o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną powinna zawierać co najmniej:

 • wskazanie, że spółka zostaje przekształcona w spółkę akcyjną,
 • określenie wysokości kapitału zakładowego przekształconej spółki akcyjnej,
 • kwotę (nie wyższą niż 10% wartości bilansowej majątku spółki z o.o.) przeznaczoną na wypłaty dla wspólników nie uczestniczących w przekształconej spółce akcyjnej, jeśli sytuacja tego rodzaju ma miejsce,
 • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w przekształconej spółce akcyjnej, jeśli przyznanie takich praw jest przewidziane,
 • nazwiska i imiona członków zarządu przekształconej spółki akcyjnej,
 • zgodę na treść statutu spółki akcyjnej.

Ponieważ do powstania spółki akcyjnej konieczne jest również utworzenie rady nadzorczej, stąd też powołanie jej członków powinno nastąpić po podjęciu uchwały o przekształceniu, a przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki akcyjnej w KRS.

Przekształcenie w spółkę akcyjną – do kiedy złożyć oświadczenie o uczestnictwie w nowej  spółce?

Po podjęciu przez zgromadzenie wspólników uchwały o przekształceniu, zarząd powinien wezwać wspólników do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w przekształconej spółce akcyjnej. Wspólnik, który chce uczestniczyć w przekształconej spółce akcyjnej, musi – w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu – złożyć spółce oświadczenie w tym przedmiocie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeśli wszyscy wspólnicy są zgodni i chcą przyspieszyć procedurę przekształcenia, oświadczenia o uczestnictwie w spółce akcyjnej składają zwykle bezpośrednio po podjęciu uchwały o przekształceniu. Nie zachodzi wówczas konieczność odrębnego wzywania ich przez zarząd do składania tego rodzaju oświadczeń.

Przekształcenie w spółkę akcyjną – kto składa wniosek o rejestrację nowej spółki?

Wniosek o rejestrację nowej spółki akcyjnej muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu i złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla siedziby przekształconej spółki akcyjnej. Wniosek może także zostać złożony przez prawnika, który został upoważniony przez wszystkich członków zarządu.

Kiedy powstaje nowa spółka i co się dzieje ze starą?

Dzień, w którym sąd rejestrowy dokonuje wpisu przekształconej spółki akcyjnej do rejestru jest dniem przekształcenia. Z dniem przekształcenia przekształcana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się przekształconą spółką akcyjną. Jednocześnie, już bez konieczności składania w tym celu jakiegokolwiek wniosku, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla z rejestru przekształcaną spółkę z o.o.

Jakie prawa i obowiązku przechodzą na nową spółkę i czy trzeba przygotować do tego odrębny dokument?

Przekształconej spółce akcyjnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej spółki z o.o. Skutek następuje z mocy samego prawa. Spółka nie musi uzyskiwać na to jakiegokolwiek przyzwolenia od swoich kontrahentów, z którymi pozostaje w stosunkach gospodarczych.

Przekształcona spółka akcyjna pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce z o.o. przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki z o.o. uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia akcjonariuszami spółki przekształconej.

Co istotne, w przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, przekształcona spółka akcyjna ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Osoby zainteresowane tematem, które potrzebują pomocy w opisanym zakresie prosimy o kontakt z naszą kancelarią pod nr tel. 71 333 90 90 lub opisanie swojego problemu i wysłanie na kancelaria@chudzikowski.pl z podaniem swojego numeru telefonu, a jeden z prawników skontaktuje się z Państwem.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

  * Pola wymagane

  Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved