Świadczenie usług na zasadach B2B — o czym powinien pamiętać kontraktor?

Dynamika współczesnego rynku wymusza na jego uczestnikach elastyczność w prowadzeniu działalności gospodarczej, stąd profesjonaliści coraz częściej wiążą się umowami doraźnie, w celu zrealizowania ściśle określonego przedsięwzięcia – wykonania projektu, dostarczenia usługi, dystrybucji produktów, a także innych działań biznesowych, które wymagają umowy między przedsiębiorcami.

Czym jest umowa B2B?

Jak sygnalizuje nazwa, umowa B2B (ang. „business to business”) jest zawierana pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, czyli podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki prawa handlowego.

Są to umowy nieuregulowane w sposób szczególny przez prawo i dlatego zalicza się je do kategorii umów nienazwanych, nieokreślonych w odrębnej ustawie lub przepisach szczegółowych. Strony mają swobodę kształtowania treści takiej umowy, ale jednocześnie muszą przestrzegać ogólnych zasad prawa i dobrych obyczajów.

W umowie określa się prawa i obowiązki stron, jak również postanowienia dotyczące sposobu i terminu realizacji umowy, warunki płatności, czy kary umowne. Umowy B2B mogą przybierać różne formy w zależności od charakteru relacji między stronami.

Z praktyki obrotu gospodarczego wyodrębniły się następujące przykłady:

  • Umowy sprzedaży – regulujące sprzedaż produktów lub usług między przedsiębiorcami,
  • Umowy partnerskie – uregulowanie wzajemnych relacji między przedsiębiorcami, którzy współpracują ze sobą w celu realizacji projektów,
  • Umowy dystrybucyjne – regulujące dystrybucję produktów jednego przedsiębiorcy przez innego w zamian za wynagrodzenie,
  • Umowy ramowe – umowy, w których strony uzgadniają zasady współpracy na przyszłość, ale nie określają dokładnych warunków każdej transakcji.

Jak wskazano na wstępie, umowy B2B nie posiadają jednolitego uregulowania, przez to stosowana w nich terminologia bywa zróżnicowana. Na potrzebę tego artykułu strona umowy będąca odbiorcą świadczonej usługi zostanie określona mianem klienta, natomiast druga strona będąca dostawcą danej usługi mianem kontraktora i to na jego obowiązkach (w ujęciu osoby fizycznej wykonującą działalność gospodarczą) skoncentruje się dalsza część artykułu.

Stanowisko pracy kontraktora świadczącego usługi B2B.
Kontraktor będący przedsiębiorcą musi wykazać się samodzielnością i odpowiedzialnością za swoje działania.

Obowiązki kontraktora

Realizując umowę B2B przedsiębiorca świadczy usługi na rzecz innej firmy nie będąc tym samym zatrudnionym na klasycznym „etacie”. W odróżnieniu od świadczenia pracy na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, kontraktor będący przedsiębiorcą musi więc wykazać się większą samodzielnością i odpowiedzialnością za własne działania.

Realizacja przedmiotu umowy

Najbardziej oczywistym z obowiązków ciążących na kontraktorze jest zrealizowanie celu umowy – dostarczenie wysokiej jakości towaru lub usługi. Co warto podkreślić, niezależny kontraktor podejmujący współpracę z innym dużym przedsiębiorstwem, w treści umowy jest często obligowany do uwzględniania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przepisów ujmowanych w wewnętrznych regulacjach firmy dotyczących wymogów etycznych i innych standardów. Dokumenty te są załączane do umów B2B i określane różnymi nazwami – Kodeks Postępowania Kontrahenta, Code of Conduct, Code of Ethics.

Samoorganizacja pracy własnej

Konsekwencją niepodlegania jako przedsiębiorca przepisom kodeksu pracy jest znacznie większa, w odróżnieniu od sytuacji świadczenia pracy, swoboda kontraktora w wykonywaniu przedmiotu umowy. Najczęściej przejawia się w niezwiązaniem sztywnymi godzinami pracy i kierownictwem ze strony przełożonego, które są charakterystycznymi cechami stosunku pracy. Kontraktor co do zasady musi też sam zapewnić sobie odpowiednie narzędzia umożliwiające mu prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

Ponadto, należy pamiętać o tym, że kontraktor działający na podstawie umowy B2B nie posiada uprawnień do korzystania z urlopu, który na gruncie Kodeksu Pracy przysługuje pracownikom. W przypadku umów B2B pewne kwestie związane z ewentualną odpłatnością czasu wolnego mogą jednak zostać indywidualnie uzgodnione pomiędzy przedsiębiorcami. W takim przypadku kontraktor może uzyskać świadczenia pieniężne za okres, w którym faktycznie nie wykonywał usług na rzecz klienta.

Zachowanie poufności i ochrona danych osobowych

Współpraca na zasadach B2B bardzo często wiąże się ze wzajemnym przekazywaniem informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, stąd strony zawierają w umowach klauzule poufności lub całkowicie odrębne umowy regulujące te zagadnienie (NDA — non-disclosure agreement).

Ponadto, w przypadku gdy kontraktor przetwarza udostępnione mu w ramach umowy dane osobowe, konieczne jest zapewnienie przez niego stosownej ochrony tych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pozostałe aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej

W przypadku umowy B2B kontraktor musi również pamiętać o innych obowiązkach związanych wprost z wykonywaniem działalności gospodarczej. Przede wszystkim uzyskanie zapłaty za realizację umowy wymaga wystawienia klientowi stosownej faktury. Ponadto, kontraktor musi samodzielnie odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, regulować podatki i prowadzić księgowość.

Co więcej, ze względu na to, że samozatrudniony nie może skorzystać z Pracowniczych Programów Emerytalnych czy Pracowniczych Planów Kapitałowych, a przy tym znaczna część przedsiębiorców odprowadza składki emerytalne w minimalnej wysokości, to warto by zabezpieczyli się w alternatywny sposób, rozważając na przykład dołączenie do innych dobrowolnych produktów emerytalnych, takich jak Indywidualne Konta Emerytalne czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Warto również zasygnalizować fakt, iż w przypadku uzyskiwania dochodów z tak zwanych „kwalifikowanych praw własności intelektualnych” i chęci skorzystania z preferencyjnej stawki podatku wynikającej z popularnej w branży nowych technologii ulgi IP Box, kontraktor musi przygotować się na skrupulatne prowadzenie stosownej dokumentacji obejmującej np. ewidencję czasu pracy lub wykonywanych zadań.

Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

Wszystkie powyższe obowiązki sprowadzają się do znacznego zwiększenia odpowiedzialności kontraktora w stosunku do osoby wykonującej pracę w ramach stosunku pracy. Kontraktor jako przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem nie tylko za nienależyte wykonanie umowy, ale między innymi za ewentualne następstwa niedochowania zapisów o zachowaniu poufności wobec klienta, naruszenia ochrony danych osobowych czy należności publicznoprawne powstałe w toku prowadzenia działalności.

Podsumowanie

Umowy B2B są fundamentem biznesu opartego na świadczeniu wyspecjalizowanych usług. Prócz doświadczenia w branży, kontraktor ze względu na ciążącą na nim odpowiedzialność musi kwalifikować się również wysoką świadomością prawną. Warto więc rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalnej kancelarii prawnej, która pozwoli kontraktorowi dokładnie zrozumieć jego zobowiązania,  minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia w przyszłości sporu z klientem, a przez to ułatwiając osiągnięcie sukcesu w biznesie.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.