Błąd medyczny przy porodzie

Ciąża i okres okołoporodowy jest szczególnym okresem, w którym matka powinna być otoczona szczególną opieką. Jednak zdarzają się sytuacje, w których na skutek błędu lekarskiego dochodzi do powikłań, które mogą wpłynąć na zdrowie matki i dziecka. Czym jest błąd przy porodzie? Jak dochodzić swoich roszczeń, jeśli ponieśliśmy szkodę przez błąd medyczny? Na te pytania odpowiadamy w niniejszym artykule.

Czym jest błąd przy porodzie?

Błąd przy porodzie jest błędem medycznym powstałym w okresie okołoporodowym. Okresem okołoporodowym nazywamy ostatni trymestr ciąży, sam poród i pierwsze siedem dób życia pozamacicznego. Najczęstsze okołoporodowe błędy medyczne dotyczą błędnej diagnozy i terapii, skutkujące zastosowaniem przez personel medyczny, ginekologa, położną niewłaściwych procedur w trakcie ciąży i porodu.

Zwykle do błędu przy porodzie dochodzi wskutek nieodpowiedniej obserwacji stanu zdrowia matki i dziecka. Powodem błędu może być też nieudolna diagnostyka stanu zdrowia matki i płodu lub niewykonanie cesarskiego cięcia pomimo zaistnienia przesłanek do jego wykonania. Szerzej o błędzie medycznym pisaliśmy w naszym artykule „Odpowiedzialność za błędy medyczne”.

Błąd przy porodzie w wielu przypadkach wiąże się z komplikacjami i wpływa na pogorszenie zdrowia dziecka. W takich sytuacjach uzyskanie rekompensaty finansowej za błąd jest bardzo istotne dla rodziców. Dzięki rekompensacie koszty uczęszczania na konsultacje medyczne, przeprowadzenia rehabilitacji, przyjmowania przez dziecko leków czy zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i aparatur nie są aż tak uciążliwe dla rodziców.

Najczęściej spotykane błędy medyczne przy porodzie

Do najczęściej spotykanych błędów medycznych przy porodzie możemy zaliczyć:

 • Brak odpowiedniego monitorowania stanu zdrowia matki i dziecka
 • Brak odpowiedniej diagnostyki stanu zdrowia matki i dziecka
 • Opóźnienie w leczeniu
 • Podanie niewłaściwych leków
 • Niewykonanie cesarskiego cięcia pomimo zaistnienia wskazań do jego przeprowadzenia
 • Zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia

Należy jednak mieć na uwadze, że nie każde działanie lekarza można uznać za błąd medyczny. Błędem medycznym nie będzie działanie lekarza, który przy zachowaniu należytej staranności podjął wszystkie możliwe działania zgodne z wiedzą medyczną i pomimo dochowania tej staranności doszło do pogorszenia stanu zdrowia dziecka lub matki, a nawet śmierci dziecka czy matki.

Jakich roszczeń można dochodzić w przypadku błędu medycznego?

Roszczenia, których mogą dochodzić matka i dziecko w przypadku błędu medycznego przy porodzie, możemy podzielić na cztery grupy:

1. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

To jednorazowe świadczenie rekompensacyjne za doznany ból fizyczny i psychiczny (czyli tzw. szkodę niemajątkową). Co ciekawe, wysokość zadośćuczynienia nie jest określona przepisami prawa. Jest natomiast indywidualnie ustalana na podstawie wielu czynników. Zaliczają się do nich: stopień błędu, trwałość skutków błędu, długość, bolesność i uciążliwość leczenia oraz stopień niepełnosprawności.

2. Odszkodowanie

To rekompensata za rzeczywiste straty i koszty, jakie przez błąd medyczny, musieli ponieść rodzice lub dziecko. Zazwyczaj odszkodowaniem są wydatki na leczenie, leki, rehabilitację, konsultacje lekarskie i opiekę medyczną. Mogą to być także koszty dojazdu do placówek medycznych, zakup specjalistycznego sprzętu lub koszty przystosowania mieszkania do potrzeb dziecka.

3. Świadczenie konieczne na koszty leczenia

 Jest to świadczenie wypłacane z góry po udowodnieniu konkretnej potrzeby. Taką potrzebą może być np. zakup sprzętu medycznego lub wykonanie kolejnych operacji i zabiegów.

4. Renta

Renta jest świadczeniem wypłacanym okresowo. W wyniku zaistnienia błędu medycznego można żądać renty na zwiększone potrzeby życiowe ze względu na brak zdolności do samodzielnej egzystencji lub konieczność stałego leczenia. Potrzebami mogą być np.: stosowanie specjalnego odżywiania, zakup leków i środków higienicznych. Renta może być konieczna dla zapewnienia opieki lub podjęcia stałego prywatnego leczenia albo rehabilitacji.

Matka leżąca z dzieckiem w łóżku szpitalnym.
Błąd medyczny przy porodzie oznacza błąd popełniony w ostatnim trymestrze ciąży, podczas porodu lub w pierwszych dniach życia dziecka.

Najczęstsze błędy medyczne przy porodzie

W jakich sytuacjach można domagać się naprawienia szkody w przypadku błędu medycznego przy porodzie? Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy medyczne powstałe w trakcie okresu okołoporodowego:

Niedotlenienie okołoporodowe

Przyczyną niedotlenienia płodu mogą być na przykład błędy lekarskie przy porodzie lub nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powodujące niedotlenienie macicy, łożyska i płodu. Niedotlenienie może być też skutkiem braku prawidłowego monitorowania tętna płodu lub zbyt późną decyzją o cięciu cesarskim podejmowana przez lekarza prowadzącego poród. Niedotlenienie jest bardzo groźnym stanem i wiąże się z uszkodzeniami mózgu, serca, nerek oraz płuc lub nawet śmiercią dziecka.

Porażenie splotu barkowego tzw. ERBA

Porażenie splotu barkowego tzw. ERBA to uraz mechaniczny. Do uszkodzenia ciała noworodka dochodzi wskutek problemów z wydobyciem barków w trakcie trwania porodu. Ten rodzaj porażenia jest wynikiem nadmiernego pociągania głowy i karku dziecka o dużej masie urodzeniowej. W wyniku ERBA uszkodzeniu ulegają nerwy splotu ramiennego znajdujące się w górnej części ramienia. Uszkodzenie polega na całkowitym zerwaniu włókien nerwowych.

Zamartwica

Zamartwica powstaje na skutek urazu porodowego, źle prowadzonej akcji porodowej, błędnego monitorowania zapisów KTG lub zbyt późnego wykonania cięcia cesarskiego przez lekarza prowadzącego poród. Skutkiem zamartwicy może być ciężki stan wymagający resuscytacji i mechanicznej wentylacji. Trzeba się liczyć również z możliwym zgonem dziecka. Do bardziej odległych powikłań należą wszelkiego rodzaju ubytki neurologiczne wynikające ze zniszczenia tkanki nerwowej. Dzieci mogą wolniej się rozwijać, zachorować na mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę.

Poród kleszczowy

Poród kleszczowy przeprowadzany jest zazwyczaj wtedy, gdy konieczne jest ratowanie życia matki i dziecka, a na cesarskie cięcie jest już za późno. U kobiety w trakcie porodu kleszczowego może dojść do powikłań. Najczęściej są to urazy mięśni miednicy, szyjki macicy.

Dokumentacja medyczna

W razie zaistnienia błędu medycznego warto pomyśleć nad zgromadzeniem dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna to chronologicznie uporządkowany zbiór danych dotyczących stanu zdrowia i choroby oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Aby otrzymać dostęp do dokumentacji medycznej, należy wystąpić z wnioskiem do szpitala o udostępnienie dokumentacji z okresu przed porodem, pobytu w szpitalu i po porodzie oraz dokumentacji medycznej z przebiegu ciąży. Udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostępnianych pacjentowi po raz pierwszy. 

Czy roszczenia po błędzie medycznym się przedawniają?

Dochodzenie roszczeń związanych z błędami medycznymi jest ograniczone w czasie. Aktualnie dziecko ma 2 lata od uzyskania pełnoletności na dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd przy porodzie. Natomiast dla matki, ojca, a nawet rodzeństwa termin ten wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedzieli się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

Złe decyzje personelu medycznego mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków w postaci pogorszenia zdrowia matki lub dziecka. Niestety błędy w skrajnych przypadkach mogą nawet doprowadzić do zgonu. Warto więc pamiętać, że matka, dziecko, a niekiedy również bliscy mają prawo ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny przy porodzie i w ciąży, a w niektórych przypadkach — także o rentę. Jeżeli doznałaś lub doznałeś takiej krzywdy, zapraszamy do kontaktu z kancelarią, pomożemy Ci dochodzić roszczeń.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

  * Pola wymagane

  Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.