Korzystna zmiana stanowiska dyrektora KIS! Fundacja rodzinna małżonków — zwolnienie z PIT

Dyrektor KIS od początku istnienia fundacji rodzinnych w Polsce zajmował niekorzystne stanowisko dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku fundacji rodzinnej małżonków oraz fundacji gdzie fundatorami jest kilka osób bliskich. Konsekwencją tego było wydanie kilku interpretacji podatkowych, które utworzyły dysproporcje pomiędzy korzyściami z fundacji rodzinnych w sytuacji gdy fundatorem była jedna osoba (np. singiel), w porównaniu z sytuacją gdy fundatorami byli oboje małżonkowie.

Na czym polegał problem?

Utrudnienie materializowało się w momencie kiedy na założenie fundacji rodzinnej decydowało się małżeństwo. Oboje małżonkowie byli wtedy fundatorami i aby móc wypłacić pieniądze z fundacji – również beneficjentami. Podstawą problemu stał się art. 21 ust. 1 pkt 157 ustawy o PIT, a ściśle rzecz ujmując – interpretacja tego przepisu przez dyrektora KIS. Jego brzmienie jest następujące:

Art. 21

 1. Wolne od podatku dochodowego są:

[…]

157) przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1g:

a) fundatora albo osoby będącej w stosunku do fundatora osobą, […], uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej,

b) beneficjenta fundacji rodzinnej z tytułu świadczenia, […], jeżeli beneficjentem jest fundator albo osoba będąca w stosunku do fundatora osobą, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

- z zastrzeżeniem ust. 49;

Dyrektor KIS interpretując ten przepis uznawał początkowo, że należy ustalić proporcję, która określa, w jakim zakresie świadczenia na rzecz beneficjentów są opodatkowane PIT. Opierał się on na zastrzeżeniu zawartym w lit. b powyższego przepisu. Ustęp 49 art. 21 ustawy o PIT traktuje bowiem, że zwolnienie z podatku ma zastosowanie w przypadku beneficjenta będącego fundatorem albo osobą będącą w stosunku do fundatora osobą bliską – w proporcji odpowiadającej wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez każdego z fundatorów lub przez fundację rodzinną.

Oznacza to więc, że przy każdej wypłacie mienia należałoby policzyć proporcje stosunku mienia wniesionego przez fundatora do całego mienia fundacji rodzinnej. Istotnym w tym przypadku jest fakt, że jako mienie wniesione przez fundatora uznaje się również mienie wniesione przez jego najbliższą rodzinę. Rozbieżności interpretacyjne dla tego przepisu powstały ze względu na to, że nie określa on jasno co dzieje się w przypadku gdy fundatorów jest dwóch i stanowią oni dla siebie najbliższą rodzinę.

Dyrektor KIS uznał wcześniej, że w tym przypadku pomimo faktu bliskiego pokrewieństwa fundatorów należy traktować jako odrębne niespokrewnione ze sobą podmioty, a przy wypłacie zwolnienie przysługuje tylko w proporcjach do osobiście wniesionego mienia. Taka interpretacja przepisów była bardzo niekorzystna dla osób decydujących się na założenie fundacji wraz z najbliższymi. Nasza kancelaria kwestionowała takie stanowisko KIS od samego początku.

Zmiana interpretacji i jej konsekwencje

Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się co najmniej kilka wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, której przedmiotem było ustalenie czy fundatorom przysługiwać będzie zwolnienie z PIT przy wypłacie mienia z fundacji. Za każdym jednak razem Dyrektor KIS wydawał interpretacje niekorzystne dla wnioskodawców. W przypadku dwóch z nich (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.114.2024.3.JK oraz 0112-KDIL2-1.4011.113.2024.3.JK) wnioskodawcy postanowili wnieść skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Organ korzystając z przysługujących mu kompetencji postanowił jednak zmienić swoje stanowisko zanim doszło do sprawy sądowej. W powyższych więc sprawach przy wypłacie świadczeń z fundacji fundatorzy/beneficjenci nie są zobowiązani do zapłaty podatku PIT.

Taka zmiana stanowiska przywraca równość pomiędzy fundacjami zakładami przez pojedyncze jednostki, a fundacjami gdzie fundatorami jest grono osób najbliższych. Należy jednak pamiętać, że zmiana dokonana w tych konkretnych przypadkach nie rozciąga się na wszystkie przypadki, tym w sprawach gdzie interpretacje już wydano oraz tych przyszłych. Na sytuacje należy jednak patrzeć pozytywnie. Dyrektor KIS uznał najprawdopodobniej, że poprzedni pogląd na sprawę był błędny oraz rzutował na powstanie dysproporcji w korzyściach fundacji rodzinnych w zależności od podmiotu/podmiotów, którzy byli fundatorami. W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się nowych interpretacji, która potwierdzą zapoczątkowaną, pozytywną linię interpretacyjną.

  Zastanawiasz się nad założeniem fundacji rodzinnej? Skontaktuj się z nami!

  Skontaktuj się z nami

  Adres

  Plac Powstańców Śląskich 8/3 
  53-314 Wrocław

  Dane do faktury

  Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
  NIP 899-291-43-44
  Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

  Odwiedź nas na Facebooku

  Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

   * Pola wymagane
   Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | 2024 © all rights reserved
   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.