Frankowicze mogą zyskać na odsetkach

Niedawny wyrok TSUE z 15 czerwca 2023 r. odbił się szerokim echem w środowisku bankowym. Był też szczególnie wyczekiwany przez frankowiczów. Nic w tym dziwnego, ponieważ to właśnie oni mogą zyskać najwięcej!

Najnowsze stanowisko TSUE w sprawie kredytów frankowych

Najgłośniej omawiane było stanowisko TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), zgodnie z którym instytucjom kredytowym nie przysługuje „wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału”. Trybunał zasugerował również, że w postępowaniach o zawieszenie spłaty rat kredytu na czas sądowego sporu z bankiem nie powinno mieć znaczenia, czy kredytobiorca spłacił już kwotę wypłaconego mu kapitału (wartość kredytu wynikającą z umowy). Jednak nie są to jedyne korzystne dla frankowiczów wnioski.

Odsetki ustawowe należne frankowiczom

TSUE odniósł się także do kwestii należących się frankowiczom odsetek za opóźnienie. Do tej pory — w przypadku unieważnienia umowy— frankowicze mogli dochodzić zwrotu wszystkich wpłaconych rat kredytu. Kwestia terminu, od którego powinny być naliczane odsetki, była sporna. Trybunał jednoznacznie wskazał, że frankowicze mogą dochodzić unieważnienia umowy kredytu frankowego, zwrotu miesięcznych rat i kosztów okołokredytowych, ale również odsetek za opóźnienie.

TSUE wskazał też, że odsetki powinny być naliczane już od momentu skutecznego wezwania banku do zapłaty! Do tej pory sądy uznawały, że kredytobiorcom należą się ustawowe odsetki, ale najwcześniej od momentu pouczenia kredytobiorców o skutkach nieważności umowy i złożenia przez nich oświadczenia, że te skutki rozumieją i akceptują. Dodatkowo sądy powoływały się na treść uchwały Sądu Najwyższego (sygn. akt III 6/21). Tym samym dopiero oświadczenia frankowiczów o definitywnej odmowie utrzymania umowy w mocy otwierały możliwość naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie. Warto dodać, że takie oświadczenia były składane najczęściej na końcowych rozprawach w I instancji.

Frankowicz podpisujący umowę kredytu frankowego.
Ostatnie orzeczenia TSUE wzmacniają pozycję frankowiczów w sporach z bankami.

Odsetki za zwłokę: od kiedy powinny być naliczane?

TSUE stanął na stanowisku, że ustawowe odsetki za opóźnienie powinny być naliczane od dnia wynikającego z wezwania do zapłaty, kiedy to bank otrzymał pierwszy jednoznaczny sygnał, że konsument powołuje się na wady umowy. Podkreślmy, że takie stanowisko przyjmowały już wcześniej niektóre polskie sądy. Powoływały się one na ogólną zasadę, zgodnie z którą odsetki ustawowe za opóźnienie należą się od kolejnego dnia, po którym upłynął termin płatności. W przypadku sporu z bankiem termin ten będzie wynikał właśnie z wezwania do zapłaty.

Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 października 2021 r., sygn. akt I ACa 155/21:

Pozwany zatem z chwilą otrzymania pozwu miał jasność co do kierowanych wobec niego żądań (…) Konsument, jeżeli chce skorzystać z ochrony konsumenckiej, ma obowiązek wzywając bank do zapłaty i zaniechania poboru dalszych rat, powiadomić bank, że uważa umowę za nieważną i wskazać, na czym jego zdaniem polega abuzywność prowadząca do nieważności całej umowy (…). „Troska” przedsiębiorcy — dłużnika o to, czy konsument jest powiadomiony o wszystkich konsekwencjach abuzywności umowy, nie może być pretekstem do opóźnienia terminu wymagalności roszczeń konsumenta wobec banku

Ustawowe odsetki od banku za opóźnienie — podsumowanie

Warto zauważyć, że w toku postępowania — które może toczyć się 3-4 lata — suma odsetek za opóźnienie może w znacznej mierze zrekompensować frankowiczom oczekiwanie na wyrok w ich sprawie. Często są to wartości rzędu ok. ¼ dochodzonej kwoty (sumy zapłaconych rat kredytu frankowego).

Podsumowując, TSUE uznał, że frankowicze mogą domagać się sumy spłaconych rat kapitałowo-odsetkowych i naliczanych od nich ustawowych odsetek za opóźnienie. Co więcej, TSUE zasygnalizował, że nie jest wykluczone również dochodzenie przez frankowiczów dodatkowej rekompensaty za korzystanie przez bank z ich pieniędzy.

Jeżeli wzięłaś/wziąłeś kredyt we frankach, napisz lub zadzwoń do nas. Pomagamy frankowiczom unieważniać kredyty frankowe, w których znalazły się klauzule abuzywne. Za darmo przeanalizujemy Twoją umowę i powiemy Ci, czego możesz domagać się od banku.

Jeżeli wciąż spłacasz kredyt, pomożemy Ci zawiesić raty kredytu frankowego na czas sporu sądowego. Pamiętaj, że możesz odzyskać nienależnie naliczone nadpłaty wraz z odsetkami nawet, jeśli Twój kredyt został już spłacony!

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.