Wygrana Frankowiczów w TSUE

W dniu 03 października 2019 r. zapadł korzystny dla „frankowiczów” wyrok TSUE

Trybunał, w sprawie C-260/18, uznał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowne dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. 

Trybunał orzekł też, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. TSUE uznał więc, że można unieważnić całą umowę kredytu indeksowanego do waluty obcej, jeśli zawarto w niej nieuczciwe klauzule. Głównym wskazaniem dla podjęcia przez sąd takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy. TSUE wskazał jednoznacznie, że w sytuacji gdy usunięcie “nieuczciwych warunków umowy zmienia charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie (…) prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów”.

Z drugiej strony Trybunał stwierdził, że polskie przepisy nie pozwalają na uzupełnienie luk w umowie po wykreśleniu klauzul abuzywnych. Umowa po usunięciu wspomnianych fragmentów będzie jednak wciąż obowiązywać tylko w sytuacji, gdy będzie to prawnie możliwe. W tym miejscu TSUE wskazał, że polskie sądy mogą unieważniać umowy, gdyby okazało się, że koniecznym byłoby stosowanie stopy LIBOR dla kwoty złotowej po usunięciu klauzuli indeksacyjnej. 

Trybunał wskazał również, że w przypadku gdyby konsument preferował nie powoływać się na ustanowiony przez dyrektywę system ochrony przed nieuczciwymi warunkami, nie jest on stosowany. W tym względzie Trybunał uściślił, że konsument musi również mieć prawo do odmowy bycia objętym ochroną, w ramach tego samego systemu, przed szkodliwymi skutkami spowodowanymi unieważnieniem umowy jako całości, jeżeli nie zamierza korzystać z tej ochrony. Czyli – jeśli sąd krajowy stwierdzi, że umowa jest nieważna, nie może utrzymać jej w mocy, chyba że wyraźnie zażyczy sobie tego konsument. 

Zachęcamy Państwa aby dokładnie całą sprawę przeanalizować z prawnikiem. Na adres mailowy: kancelaria@chudzikowski.pl prosimy przesłać swoją umowę kredytową. Dokonamy bezpłatnej wstępnej analizy i zweryfikujemy czy bank naruszył przepisy i czy warto walczyć o zwrot pieniędzy.

Link do całego wyroku:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218625&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1939751

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved