Czy postawienie przyczepy kempingowej lub domku holenderskiego wymaga pozwolenia na budowę?

Zgodnie z definicją ustawową, pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną wymaganą m. in. przy budowie obiektów budowlanych. Co do zasady przyczepa kempingowa kojarzy się przede wszystkim z cechą mobilności, z czymś umożliwiającym użytkownikowi wybór idealnego miejsca do wypoczynku. Cecha ta — mogłoby się wydawać — nie pasuje do obiektu budowlanego. Jednak doktryna prawa administracyjnego i praktyka orzecznicza sądów administracyjnych zdaje się nie potwierdzać tego poglądu. Sprawdźmy więc, czy postawienie przyczepy kempingowej wymaga pozwolenia budowę, a jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna takiego wymagania.

Czym jest tymczasowy obiekt budowlany?

Elementem prawa budowlanego, który pozwala sklasyfikować przyczepę kempingową jako obiekt wymagający pozwolenia na budowę, jest zdefiniowany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo Budowlane Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tymczasowy obiekt budowlany. Zgodnie z treścią przepisu, jest to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą, tymczasowe obiekty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, jeśli przewidziana jest ich rozbiórka lub przeniesienie po 180 dniach.

Kiedy przyczepa wymaga pozwolenia na budowę?

Definicja tymczasowego obiektu budowlanego wskazuje na to, że wbrew powszechnemu przekonaniu, przesłanka trwałego związania z gruntem nie jest wcale konieczna, aby można coś było uznać za obiekt budowlany.

Powyższy pogląd popiera Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, w orzeczeniu II SA/Ol 31/21 z dnia 11 marca 2021 r. Zdaniem sądu, wbrew przekonaniu skarżącego, okoliczności takie jak osadzenie przyczepy typu domek holenderski jedynie na lekkich, metalowych wspornikach, potwierdzają właśnie zasadność kwalifikowania tego obiektu jako tymczasowego obiektu budowlanego ze względu na brak trwałego związania takiej przyczepy z gruntem oraz fakt, że przyczepa została postawiona przez właściciela w jednym miejscu kilka lat przed rozpoczęciem sprawy, spełniając przy tym przesłankę czasową 180 dni.

Zazwyczaj czas, przez jaki przyczepa kempingowa była postawiona i używana w tym samym miejscu jest najważniejszym elementem w klasyfikacji prawnej przyczepy jako tymczasowego obiektu budowlanego. Jednak sądy na przestrzeni lat dostrzegały także inne cechy świadczące o tym, że rzekoma przyczepa została niejako dostosowana przez użytkownika do pełnienia funkcji tymczasowego obiektu budowlanego. Należy tu wymienić chociażby fakt demontażu kół, zabezpieczenia jej w miejscu, czy dobudowaniu dodatkowych wiat, altan, czy tarasów ułatwiających korzystanie z przyczepy.

Nie należy zapominać, że sądy zawsze zwracają uwagę na elementy typowe w przypadku domów, takie jak przyłącza kanalizacyjne, czy instalacje elektryczne, które zwykle kwalifikują taką przyczepę jako obiekt budowlany.

Przyczepa kempingowa będąca tymczasowym obiektem budowlanym.
Przyczepa kempingowa może zostać uznana za tymczasowy obieg budowlany nawet, jeśli ma ważne ubezpieczenie.

Moja przyczepa ma ważne ubezpieczenie i przegląd techniczny. Czy taka przyczepa wymaga pozwolenia na budowę?

W wyroku NSA o sygn. II OSK 1774/07 z dnia 13 stycznia 2009 r. przyczepa — domek holenderski została uznana przez Naczelny Sąd Administracyjny za tymczasowy obiekt budowlany, ponieważ nie została dopuszczona do ruchu drogowego ze względu na brak dowodu rejestracyjnego i aktualnych badań technicznych.

Niestety posiadanie dowodu rejestracyjnego i aktualnych badań technicznych nie oznacza, że sąd automatycznie uzna, że przyczepa kempingowa nie wymaga uzyskania pozwolenia. Zgodnie z przytoczonym wyżej orzeczeniem olsztyńskiego WSA (sygn. II SA/Ol 31/21), przystosowanie obiektu do tego, aby przemieszczać go po drogach jako przyczepę, nie przesądza o tym, że nie może być on uznany za obiekt budowlany, w szczególności tymczasowy obiekt budowlany, po ustawieniu go na gruncie.

Kiedy użytkownik zaczyna wykorzystywać przyczepę do celów wyłącznie rekreacyjno-wypoczynkowych, a cecha mobilności przestaje mieć znaczenie, może się okazać, że postawienie jej będzie wymagało pozwolenia na budowę.

Kiedy domek holenderski albo przyczepa wymaga pozwolenia budowę?

Jak widać sklasyfikowanie przyczepy czy typowego domku holenderskiego jako tymczasowego obiektu budowlanego, który potrzebuje pozwolenia na budowę, nie jest jednoznaczna.

Analiza konkretnej sytuacji wymaga zawsze zbadania elementów takich jak:

  • osadzenie przyczepy na gruncie, w szczególności użycie wsporników, demontaż kół
  • wybudowanie dodatkowych instalacji zwiększających wygodę korzystania z przyczepy w celach rekreacyjno-wypoczynkowych — w szczególności tarasów czy wiat
  • brak przystosowania przyczepy do ruchu drogowego, w tym brak wymaganych badań technicznych czy zezwoleń
  • wyposażenie i zaopatrzenie w instalacje, w szczególności elektryczne i kanalizacyjne.

W celu upewnienia się czy przyczepa lub domek holenderski wymaga pozwolenia na budowę najlepiej skontaktować się z ekspertem. Kancelaria Prawna Chudzikowski oferuje profesjonalną pomoc prawną z obszaru Prawa Budowlane. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.