Umowa kredytu frankowego nieważna!

Unieważnienie umowy kredytu frankowego do niedawna było długotrwałym i stresującym doświadczeniem. Jednak, jak pokazują nam dotychczasowe wygrane w sprawach frankowych, proces nie musi trwać latami. Jest to związane nie tylko z orzeczeniem TSUE, ale i z naszym doświadczeniem i praktyką wypracowaną podczas spraw przeciwko bankom stosującym klauzule niedozwolone w umowach kredytów frankowych.

Poniżej przedstawiamy nasz komentarz odnośnie jednej z wygranych przez nas spraw przeciwko bankom udzielającym kredytów we frankach. Każdą osobę, która chce dochodzić swoich praw naruszonych przez banki stosujące nieuczciwe zapisy w umowach kredytów frankowych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem formularza, maila lub telefonu: 71 333 90 90.

13 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy wydał wyrok, w którym uznał, że umowa kredytu indeksowanego do waluty CHF zawarta z GE Money Bank (obecnie Bank BPH S.A.) jest nieważna. Jest to kolejny wyrok w sprawie prowadzonej przez Kancelarię Prawną Chudzikowski skutkujący nieważnością umowy kredytu frankowego.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że klauzule przeliczeniowe umowy kredytu frankowego nosiły znamiona abuzywności, to jest nie wskazywały prawidłowo, w jaki sposób Bank ustalał kursy walut. Skutkowało to sytuacją, w której pozwany Bank miał wyraźny wpływ na ustalenie kursu zarówno w chwili wypłaty kredytu, jak i jego spłaty.

W związku z tym Sąd uznał, że po zawarciu umowy Bank był w istocie jedynym podmiotem kształtującym istotne elementy umowy kredytu frankowego, w tym wysokości kredytu wypłacanego odbiorcy i wysokości raty. Oznacza to, że pozwany Bank mógł dowolnie określać kwotę kredytu, jaką Powodowie mieliby zwrócić. W ocenie Sądu takie ukształtowanie stosunku zobowiązaniowego narusza jego istotę oraz oznacza przekroczenie granicy swobody umów określonych w art. 3531 k.c.

W toku procesu nasza kancelaria argumentowała m.in., że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne nie zostały z Klientami ustalone indywidualnie. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na Banku. W ocenie Sądu pozwany Bank nie wykazał, aby postanowienia umowy były uzgodnione indywidualnie. Sąd rozstrzygający sprawę uznał, że zawarte w umowie kredytu frankowego klauzule były jednostronnie zaimplementowane do umowy przez stosowany przez Bank wzorzec umowy, a swoboda Powodów była ograniczona jedynie do wyrażenia zgody na ofertę.

Sąd zgodził się również z naszym stanowiskiem, że postanowienia indeksacyjne umowy nie zostały określone w sposób jednoznaczny. Uniemożliwiało to Powodom m.in. ocenienie wynagrodzenia Banku osiąganego w wyniku ustalenia kursu wymiany walut. Oznacza to, że w praktyce Powodowie nie byli w stanie przewidzieć ekonomicznych skutków podpisania umowy kredytu frankowego. W tym miejscu należy podkreślić, że umowa musi przedstawiać w sposób przejrzysty konkretne działania mechanizmu, aby konsument był w stanie oszacować — w oparciu o jednoznaczne i zrozumiałe kryteria — konsekwencje ekonomiczne wynikające z tejże umowy.

W ocenie Sądu postanowienia umowne umowy kredytu frankowego nie precyzowały również sposobu ustalania kursu wymiany walut. Kurs kupna i sprzedaży waluty, do której przeliczane były kwoty kredytu i raty kapitałowo-odsetkowe, korygowane były przez ustalaną przez Bank marżę. W żadnym postanowieniu umowy nie sprecyzowano, w jaki sposób ustalana jest marża Banku mająca wpływ na kursy walut.

W efekcie Sąd stwierdził, że Powodowie byli całkowicie uzależnieni od w tej materii od jednostronnych decyzji Banku, co przeczy dobrym obyczajom oraz rażąco narusza równowagę stron stosunku obligacyjnego i interesy kredytobiorców. Dokonując oceny skutków prawnych wyeliminowania z umowy kredytu frankowego niedozwolonych klauzul umownych Sąd badał czy:

  • po wyeliminowaniu klauzuli niedozwolonej, zgodnie z przepisami krajowymi, umowa kredytu bankowego może nadal obowiązywać w pozostałym zakresie

 

  • po wyeliminowaniu klauzuli niedozwolonej umowa posiada wszelkie konieczne składniki (tzw. essentialia negotii) pozwalające na jej dalsze funkcjonowanie w obrocie prawnym. Brak któregokolwiek ze składników prowadzi do uznania umowy za nieważną.

 

Nasza kancelaria w toku procesu podkreślała, że przy ocenie czy unieważnienie umowy kredytu frankowego jest zasadne w przypadku wyłączenia z umowy abuzywnych postanowień, istotne  jest ustalenie, które z rozwiązań zapewnia konsumentowi lepszą ochronę. Również w tym wypadku Sąd przychylił się do naszych argumentów.

W opisywanej sprawie Powodowie wyraźnie zażądali stwierdzenia całkowitej nieważności umowy kredytu frankowego zawartej pomiędzy nimi a Bankiem. Nie było zatem podstaw, by twierdzić, że unieważnienie umowy naruszy interes ekonomiczny konsumentów i wyrządzi im szkodę. W ocenie Sądu zapadłe w sprawie rozstrzygnięcie musi uwzględniać wolę stron. Jednocześnie okoliczności sprawy świadczyły o tym, że bez postanowień dotyczących oprocentowania kredytu, umowa nie zostałaby zawarta. W konsekwencji Sąd stwierdził, że umowa kredytu frankowego zawarta pomiędzy stronami jest nieważna w całości.

Na skutek unieważnienia umowy kredytu frankowego strony mogą domagać się zwrotu spełnionych przez siebie świadczeń. Ponadto kredytobiorcy będą mogli zaprzestać dokonywania spłat kolejnych rat kredytu.

O innej wygranej naszego klienta mogą Państwo przeczytać we wpisie Kolejna wygrana sprawa frankowa.

Przypominamy o możliwości kontaktu poprzez przesłanie formularza, maila lub poprzez kontakt telefoniczny: 71 333 90 90. Możemy poprowadzić sprawy na terenie całej Polski, nasi prawnicy posiadają doświadczenie poparte sukcesami w sprawach przeciwko bankom stosującym klauzule abuzywne w zapisach umów  kredytów frankowych.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved