Klauzule abuzywne (niedozwolone postanowienia) w umowie kredytu indeksowanego do CHF

Bank, jako instytucja zaufania publicznego, powinien dbać o interesy klientów, którzy powierzają mu swoje sprawy finansowe. Jednak wydarzenia z lat 2006-2009, spowodowały znaczną utratę zaufania do banków. Mowa tutaj oczywiście o głośnych kredytach frankowych. Banki zamieszczały w umowach kredytów indeksowanych i denominowanych do CHF zapisy, które stawiały klienta w zdecydowanie gorszej sytuacji niż bank.

Zapisy takie są obecnie uznawane za postanowienia abuzywne zarówno przez UOKiK, jak i znaczną część sądów powszechnych. W tym artykule omówimy niektóre niedozwolone postanowienia na przykładzie umów stosowanych przez Bank Millennium S.A.

Czym są klauzule abuzywne?

Zanim przejdziemy do omawiania konkretnych zapisów niedozwolonych, powinniśmy w pierwszej kolejności wyjaśnić, czym właściwie są zapisy niedozwolone. Powiemy też, na czym polega abuzywność klauzul.

Klauzula to inaczej mówiąc postanowienie, warunek lub zastrzeżenie umieszczane w umowie. Klauzule mają za zadanie doprecyzować prawa i obowiązki stron.

Klauzule abuzywne to takie postanowienia umowy, które ustalają prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają jego interesy. Warto pamiętać, że jedynie postanowienia, które nie były ustalane indywidualne mogą być określone mianem klauzul abuzywnych.

W umowach kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego (CHF) najczęściej spotyka się klauzule abuzywne informujące o:

 1. Przeliczaniu wysokości kredytu po kursie kupna waluty obcej ustalonym jednostronnie przez bank i bez wskazania odpowiednio precyzyjnych metod wyliczania. Kredytobiorca poznaje wartość swojego zadłużenia dopiero po uruchomieniu kredytu.
 2. Obowiązku spłacania rat kredytu przeliczonych po wewnętrznym kursie sprzedaży banku, bez określenia zrozumiałych zasad rozliczania każdej wpłaty.
Franki szwajcarskie (CHF) o różnych nominałach.
Klauzule abuzywne to zapisy w umowach niezgodne z dobrymi obyczajami i zasadami życia społecznego. Jako takie mogą być podstawą do unieważnienia umowy.

Klauzule niedozwolone w umowach banku Millennium S.A.

Bank Millennium S.A. jest jednym z bardziej rozpoznawalnych banków. Niestety można go zaliczyć do niechlubnego grona banków, które w umowach kredytów frankowych stosowały klauzule abuzywne.

Umowy Banku Millennium S.A. były zawierane masowo, a więc oparte są na jednym wzorze. W związku z tym, klauzule abuzywne w umowach kredytów CHF oferowanych klientom Millennium S.A są niemal identyczne. Postanowienia niedozwolone możemy znaleźć najczęściej w rozdziałach dotyczących wypłaty oraz spłaty kredytu.

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach z bankiem Millennium S.A.:

 • „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązujących w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy” (Umowa z 2005 r. MILLEKREDYT DOM)

Zapis ten skutkuje możliwością dochodzenia o ustalenie nieważności całej umowy.

 • Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu CHF zgodnie z §2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującym w dniu płatności raty kredytu, zgodne z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.” (Umowa o kredyt hipoteczny z 2008 r.)

Zawarcie w umowie zapisu o treści jak powyżej, skutkuje możliwością ubiegania się o ustalenie nieważności całej umowy lub o „odfrankowienie” kredytu. Ponadto w umowach z Bankiem Millennium S.A. znalazły się także niedozwolone postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

 • Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub niższe X zł, Kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-miesięczny okres udzielonej bankowi przez TUiR CIGNA STU S.A. OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ, O CZYM Kredytobiorca zostanie powiadomiony przez Bank na piśmie” (Umowa o kredyt hipoteczny z 2006 i 2007 r.)

Ze względu na powyższy zapis domagać się można zwrotu zapłaconych składek z tytułu ubezpieczenia NWW.

Chcesz sprawdzić, czy Twoja umowa kredytu frankowego nadaje się do skutecznego podważenia przed sądem? Wyślij ją na adres: frankowicze@chudzikowski.pl, a my przygotujemy bezpłatną analizę.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

  * Pola wymagane

  Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2022 © all rights reserved

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.