Przekształcenie jednoosobowej firmy w fundację rodzinną: czy jest możliwe?

22 maja 2023 r. polski ustawodawca, w ślad za rozwiązaniami wprowadzonymi w krajach takich jak Austria, Liechtenstein, Niemcy czy Szwajcaria, postanowił wprowadzić do polskiego systemu prawa instytucję fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna jest ciekawym rozwiązaniem zarówno dla osób interesujących się rozwojem biznesu prywatnego, ale i planowania sukcesji, ponieważ daje możliwości kumulowania i pomnażania majątku rodzinnego, a także zabezpieczenia biznesu rodzinnego.

W tym artykule skupiamy się przede wszystkim na możliwości przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w fundację rodzinną. Jeżeli chcesz wcześniej dowiedzieć się, czym jest fundacja rodzinna, taką informację znajdziesz w naszym artykule „Czym jest fundacja rodzinna? Jak ją założyć?”.

Fundacja rodzinna a możliwość prowadzenia działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 5 ustawy o fundacjach rodzinnych fundacja może prowadzić działalność gospodarczą (zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły). Działalność fundacji rodzinnej może być wykonywania tylko w zakresie (katalog zamknięty):

 1. zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia,

 2. najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie,

 3. przystępowania i uczestnictwa w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych, spółdzielniach oraz podmiotach o podobnym charakterze mających swoją siedzibę w kraju lub za granicą,

 4. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,

 5. udzielania wybranym podmiotom pożyczek,

 6. obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej, w tym wypłatą świadczeń beneficjentowi,

 7. prowadzenia przedsiębiorstwa w ramach gospodarstwa rolnego.

Jaki jest cel fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna od dnia zarejestrowania jej w Rejestrze Fundacji Rodzinnych jest osobą prawną. Otrzymuje osobowość prawną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na ich rzecz. Szczegółowe cele fundacji rodzinnej Fundator określa w statucie fundacji rodzinnej. Do przykładowych celów możemy zaliczyć:

 1. zarząd majątkiem fundacji rodzinnej w długoletniej perspektywie i akumulacja kapitału;

 2. zapewnienie kontynuacji działalności i aktywności inwestycyjnej prowadzonej przez Fundatora;

 3. przeznaczanie zysku fundacji lub jego części na potrzeby beneficjentów;

 4. gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez Fundatora i inne osoby w interesie beneficjentów;

 5. pokrywanie kosztów utrzymania lub kształcenia beneficjentów;

 6. zapewnienie środków finansowych dla beneficjentów.
Jednym z celów fundacji rodzinnej jest długoterminowa akumulacja kapitału.
Jednym z celów fundacji rodzinnej jest długoterminowa akumulacja kapitału.

Czy przekształcenie JDG w fundację rodzinną jest możliwe?

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o fundacjach rodzinnych oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się nad możliwością przekształcenia firmy w fundację rodzinną.

Niestety obecne przepisy prawa nie przewidują takiej procedury. Regulacje zawarte w samej ustawie dają możliwość jej utworzenia, wniesienia określonego mienia oraz prowadzenia działalności w zastrzeżonym przez ustawę zakresie. Dodatkowo, co wymaga podkreślenia, fundatorem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej. W związku z tym ograniczeniem nie można potraktować jednoosobowej działalności gospodarczej za fundatora fundacji rodzinnej.

Fundator zgodnie z treścią aktu założycielskiego i statutu wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej jednak niż 100 000 zł. Warto przy okazji zauważyć, że artykuł 17 ustawy daje przyszłemu fundatorowi możliwość wniesienia do fundacji część jednoosobowej działalności gospodarczej, np. środków trwałych.

Teoretycznie więc można rozważać wniesienie do Fundacji Rodzinnej samego przedsiębiorstwa jako składnika majątkowego jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Jednak nie rekomendujemy takiego rozwiązania, ponieważ może ono przysporzyć więcej problemów niż korzyści.

Jakie są alternatywy dla przekształcenia jednoosobowej firmy w fundację?

Skoro nie jest możliwe przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w fundację rodzinną, to co możesz zrobić, żeby zabezpieczyć biznes rodzinny?

Jedną z możliwości jest przekształcenie działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej informacji o przekształceniu jednoosobowej firmy w spółkę znajdziesz tutaj. Spółka powstała po przekształceniu jednoosobowej działalności staje się podmiotem praw i obowiązków przekształconej firmy. Fundator w ramach przekształconej spółki może wówczas wnieść do fundacji mienie w postaci udziałów spółki z o.o.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości utworzenia fundacji rodzinnej lub zastanawiasz się nad przekształceniem jednoosobowej firmy w spółkę z o.o. w celu wniesienia mienia do fundacji rodzinnej, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poniższego formularza lub zadzwonić do nas.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP: 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

  * Pola wymagane
  Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | 2024 © all rights reserved
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.