Przesłuchanie świadka i strony postępowania
w miejscu zamieszkania – czy jest możliwe?

Często zdarza się, że świadek zostaje wezwany do złożenia zeznań do sądu oddalonego o wiele kilometrów od jego miejsca zamieszkania. Może to sprawiać świadkowi uzasadnioną trudność w dotarciu do odległego sądu.
 
Zgodnie z art. 235 § 1 kodeksu postępowania cywilnego postępowanie dowodowe, w tym przede wszystkim przesłuchanie stron i świadków,  odbywa się przed sądem orzekającym. Jednak jeżeli  sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu Sąd orzekający może zlecić przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu Sądowi (sąd wezwany). Takimi niedogodnościami jest np. odległe miejsca zamieszkania świadka od sądu orzekającego.
 
W takiej sytuacji przesłuchanie może odbyć się w ramach tzw. pomocy prawnej w miejscu jego zamieszkania, a dokładnie w sądzie rejonowym, który jest najbliższy miejscu zamieszkania świadka. Aby do takiego przesłuchania doszło świadek musi złożyć odpowiedni wniosek do Sądu, który go wezwał. Wniosek trzeba uzasadnić i wskazać okoliczność uniemożliwiającą przyjazd. Takimi okolicznościami oprócz znacznej odległości może być również choroba, inwalidztwo czy opieka nad dziećmi.
 
Ponadto, gdy strona wniesie powództwo do sądu, a ze względu na stan zdrowia nie może stawić się w sądzie na rozprawie istnieje możliwość aby sąd przesłuchał tą osobę w  miejscu, gdzie przebywa np. w domu. Zgodnie bowiem z art. 263 kpc ,,przesłuchanie osób dotkniętych chorobą lub kalectwem odbywa się w miejscu, gdzie przebywają, jeżeli nie mogą go opuścić’’. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania i świadków. Instytucja ta nie jest stosowana automatycznie i wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Oznacza to, iż jeżeli ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe opuszczenie miejsca pobytu (zarówno miejsca zamieszkania jak i też np. szpitala) Sąd na nasz wniosek może przesłuchać nas w miejscu w którym przebywamy. Wniosek ten należy uzasadnić (np. przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inną dokumentację medyczną na podstawie których wykażemy okoliczność, iż nie jesteśmy w stanie opuścić naszego miejsca pobytu). Choroba lub kalectwo muszą mieć charakter długookresowy (obłożny), choć niekoniecznie trwały. Wystarczającą przesłanką w tym wypadku jest niemożność opuszczenia obecnego miejsca pobytu, trwająca przed dłuższy czas. Komentowany przepis jest wyjątkiem od wskazywanej powyżej zasady, zgodnie z którym posiedzenia sądowe odbywają się w budynku sądowym, dlatego tez stosowany jest on tylko wyjątkowo w sytuacjach uzasadniających na jego zastosowanie.
 
Wnioski powyższe są pismami procesowymi, a zatem powinny zawierać:
 1. datę i miejsce sporządzenia,
 2. imię, nazwisko oraz adres osoby składającej wniosek,
 3. adres, oznaczenie Sądu wraz z wydziałem,
 4. wskazanie sygnatury akt sprawy,
 5. oznaczenie stron postępowania,
 6. wskazanie rodzaju pisma (tytuł może brzmieć: wniosek o przesłuchanie świadka/strony w miejscu zamieszkania lub wniosek o przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania),
 7. uzasadnienie, w którym należy wskazać, dlaczego świadek/strona nie może przyjechać do Sądu w celu złożenia zeznań – np. jest zbyt duża odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a siedzibą sądu, jesteśmy niepełnosprawni ruchowo, poruszamy się na wózku inwalidzkim, w życiu codziennym korzystamy z pomocy drugiej osoby,
 8. podpis wnioskodawcy.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

  * Pola wymagane

  Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved