Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego czyli… nie taki diabeł straszny, jak go malują (część pierwsza)

Śmiało można powiedzieć, że regulamin organizacyjny jest najważniejszym wewnętrznym aktem regulującym funkcjonowanie podmiotu leczniczego, gdyż dotyczy on przede wszystkim sposobu oraz warunków udzielania świadczeń zdrowotnych. Regulamin ustala kierownik podmiotu, jednak w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami kierownik ma obowiązek zasięgnąć wniosków i opinii rady społecznej.

Zaznaczyć przy tym należy, że kierownik podmiotu nie ma zupełnej dowolności w ustalaniu treści regulaminu organizacyjnego. Przepisy prawa bowiem wprost wskazują na jego minimalną wymaganą treść, w skład której muszą wejść – w szczególności – następujące zagadnienia:

1) firma albo nazwa podmiotu;

2) cele i zadania podmiotu;

3) struktura organizacyjna zakładu leczniczego;

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych – co ważne, w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miejsce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających tych świadczeń;

6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;

7) organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;

8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

9) wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;

10) organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

11) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym – wyjątkiem są regulaminy organizacyjne podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia ambulatoryjne – wówczas nie stosuje się zapisów mówiących o wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta, co jest zrozumiałe.

12) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością;

13) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

UWAGA: Bardzo ważnym jest aby do wiadomości pacjentów podać aktualne informacje, o rodzaju działalności leczniczej, zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych, wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta a także wysokości opłat za świadczenia zdrowotne.

Ponadto do informacji pacjentów należy podać — jeśli w podmiocie stosowany jest monitoring — sposób obserwacji pomieszczeń ogólnodostępnych, pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne a także pomieszczeń pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni czy szatni.

Powyższe informacje podaje się przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a nawet poprzez ich udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej (w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia).

W przypadku natomiast podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielających wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności ww. informacje należy podać do wiadomości pacjentów przez ich umieszczenie na stronie internetowej podmiotu i w Biuletynie Informacji Publicznej (w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia).

W następnej części przedstawimy zagadnienie dotyczące opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w kontekście regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2022 © all rights reserved

    Call Now Button