Czy mogę jeszcze zgłosić wierzytelność wobec Getin Noble Bank?

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku S.A. (sygn. akt: WA1M/GU/188/2023). Od tego momentu rozpoczął bieg 30-dniowy termin na zgłoszenie przez kredytobiorców swoich wierzytelności. Czy upływ ustawowego terminu zamyka Frankowiczom drogę do skutecznego pozwania banku i zabezpieczenia nadpłaconych kwot? Absolutnie nie!

Zgłoszenie wierzytelności po terminie

Chociaż ustawa Prawo upadłościowe wprowadza 30-dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności wobec upadłego (w tym przypadku Getin Noble Banku), jego upływ nie pozbawia wierzycieli swoich praw! Spóźnione zgłoszenie może spowodować brak możliwości uzyskania kwot wypłacanych wierzycielom z funduszy masy upadłości. Jeśli jednak kredytobiorca zareaguje na wczesnym etapie po ogłoszeniu upadłości banku, to w zasadzie jedyną praktyczną konsekwencją dla Frankowicza będzie konieczność poniesienia dodatkowej opłaty — zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 1010,49 zł (co wynosi 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS).

Po co Frankowicze mają zgłaszać wierzytelność po upadłości Getin Banku?

Po ogłoszeniu upadłości podmiotu gospodarczego (banku) wierzyciel (Frankowicz), który nie zgłosił swojej wierzytelności przez KRZ, co do zasady nie uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. Warto zaznaczyć, że jego wierzytelność nie wygasa, ale do czasu zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego Frankowicz nie będzie mógł jej przymusowo dochodzić. W praktyce oznacza to, że wierzyciel pozbawia się prawa dochodzenia od banku jakichkolwiek kwot, bo w pierwszej kolejności zostaną zaspokojeni wierzyciele (w tym kredytobiorcy), którzy zgłosili swoje wierzytelności wcześniej. Zgłoszenia wierzytelności można dokonać wyłącznie w drodze elektronicznej poprzez KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Utworzenie konta jest bezpłatne.

Pracownik Kancelarii Prawnej z dokumentacją o stwierdzenie nieważności umowy kredytu.
Pomimo upadłości Getin Noble Banku, Frankowicze nadal mogą ubiegać się o stwierdzenie nieważności umowy.

Oświadczenie o potrąceniu

Najpóźniej w momencie zgłoszenia wierzytelności kredytobiorcy powinni również złożyć oświadczenie o potrąceniu. Jeśli Frankowicz nie złoży oświadczenia o potrąceniu, nadal będzie zobowiązany do spłaty rat kredytu, a przy tym może zostać pozbawiony realnej możliwości (z powodu braku odpowiednich środków w masie upadłości) zaspokojenia swojego roszczenia, jeżeli kwestionuje ważność swojej umowy kredytowej i domaga się zwrotu wpłaconych rat. Mimo to złożenie potrącenia będzie konieczne, aby zapobiec sytuacji, w której syndyk masy upadłości będzie dochodził od kredytobiorcy zwrotu pełnej kwoty wypłaconego kapitału kredytu, a jednocześnie kredytobiorca nie będzie w stanie odzyskać od banku zwrotu swojej należności z tytułu unieważnienia umowy.

Jeśli kredytobiorca nie dokona potrącenia po ogłoszeniu upadłości, to wówczas syndyk będzie mógł domagać się od niego roszczenia o zwrot kapitału w pełnej wysokości. Jednocześnie istnieje niewielka szansa, aby roszczenia kredytobiorcy zostały w znaczny sposób — albo w ogóle — zaspokojone z masy upadłości Getin Noble Banku. Jeżeli zatem kredytobiorca chce się uchronić przed pozwem syndyka o zwrot udzielonego kapitału, powinien konieczne dokonać potrącenia swojej wierzytelności wobec banku.

Czy po ogłoszeniu upadłości mogę pozwać bank?

Ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku nie przekreśla roszczeń Frankowiczów opartych na twierdzeniu o nieważności umowy. Co prawda zaspokojenie roszczeń kredytobiorców z majątku upadłego banku stanie się znacznie utrudnione — będzie to możliwe tylko w takim zakresie, w jakim pozwala na to masa upadłości (majątek Getin Noble Banku). Nie zmienia to faktu, że Frankowicze nadal mogą żądać uznania umowy kredytu CHF za nieważną, dzięki czemu pozbędą się oni całego swojego salda zadłużenia. Unieważnienie umowy doprowadzi do umorzenia salda kapitału pozostającego do spłaty, co dla wielu kredytobiorców będzie zasadniczą korzyścią.

Upadłość banku a kredyt frankowy — podsumowanie

Na koniec warto zaznaczyć, że ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku spłaty rat kredytu zgodnie z umową. W środowisku bankowym coraz częściej pojawia się jednak sugestia, aby kredytobiorcy zastanowili się nad jednostronnym zaniechaniem dalszej spłaty, nawet pod rygorem wpisu do BIK lub prowadzenia przez bank windykacji. Każda wpłata na rzecz banku może tylko powiększać sumę, której kredytobiorca już nie odzyska w razie uznania jego umowy za nieważną.

Aby jednak zabezpieczyć swoje interesy na wypadek przyszłego sporu, warto już dzisiaj zastanowić się nad zgłoszeniem wierzytelności do KRZ.

Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób to zrobić, skontaktuj się z nami — pomożemy!

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.