Frankowicze mogą spać spokojnie. Bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

Dzisiejsza opinia Rzecznika Generalnego TSUE to bardzo dobra wiadomość dla Frankowiczów! O ile na formalne orzeczenie TSUE należy jeszcze poczekać, to już dziś (16.02.2023 r.) Rzecznik Generalny TSUE wydał przełomową z perspektywy Frankowiczów, opinię. Zajął on jednoznaczne stanowisko, że wszelkie roszczenia banków wykraczające ponad kwotę udostępnionego kapitału (wypłaconego kredytu) są niezasadne. Jednocześnie Rzecznik nie wykluczył możliwości dochodzenia dalszych żądań Kredytobiorców.

Sprawa, której dotyczy opinia Rzecznika, skupia się na umowie kredytu hipotecznego, indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego (CHF). W postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, który rozpoznając spór kredytobiorców z Bankiem, rozważał skutki unieważnienia umowy kredytu. Skierowane do Trybunału Sprawiedliwości pytanie prejudycjalne dotyczyło zagadnienia, czy poza zwrotem wypłaconej kwoty kredytu (na rzecz banku) oraz całości spłaconych rat kredytu (na rzecz kredytobiorców), strony mogą od siebie dochodzić dalszych należności. Chodziło więc o rozstrzygnięcie, czy przysługuje im żądanie o jakąś formę wynagrodzenia za korzystanie przez drugą stronę z udostępnionego jej kapitału (np. odszkodowanie, waloryzacja etc.).

Zajęcie stanowiska na poziomie unijnym miało więc przesądzić, czy Frankowicze powinni obawiać się, że występując przeciwko bankowi z pozwem o nieważność umowy kredytu, bank może następnie pozwać ich o tzw. ,,wynagrodzenie za korzystanie z kapitału”.

W ramach opublikowanego dzisiaj komunikatu prasowego Rzecznik Generalny podsumował, że banki nie mogą dochodzić względem konsumenta roszczeń wykraczających poza zwrot przekazanego kapitału kredytu i zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty. Podkreślił on, że: ,,uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencję zamieszczenia w niej nieuczciwych warunków przez bank. Przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, jeżeli, pomimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. W takiej sytuacji mogłoby się nawet okazać, że narzucanie konsumentom nieuczciwych warunków byłoby dla banku opłacalne” – czytamy w komunikacie.

W ramach dzisiejszej opinii Rzecznik jednoznacznie wykluczył, aby bankom należało się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału!

Co ważne, Rzecznik wskazał również, że żądanie takie może być uzasadnione, jeśli wystąpi z nim kredytobiorca-konsument przeciwko bankowi. Końcowo o zasadności takich roszczeń kredytobiorców zadecyduje jednak sąd krajowy.

Należy zauważyć, że chociaż opinia Rzecznika Generalnego TSUE nie jest zrównana w skutkach z wyrokiem Trybunału, to doświadczenie pokazuje, że stanowisko Rzecznika bezpośrednio pokrywa się z późniejszymi orzeczeniami TSUE.

Czytaj więcej

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2023 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.