Wyroki frankowe TSUE w styczniu 2024 roku

W styczniu br. TSUE wydał, aż 3 wyroki w sprawach związanych z kredytami frankowymi — potwierdzające dotychczasową, korzystną dla kredytobiorców linię orzeczniczą, przy czym dwa z nich są szczególnie istotne, bowiem wpłyną na przyspieszenie postępowań sądowych oraz ograniczą udział kredytobiorców w tych postępowaniach.

Wyrok TSUE z dnia 12.01.2024 roku

W wyroku z dnia 12 stycznia 2024 r., sygn. akt C-488/23 po raz kolejny potwierdzono, że roszczenia banków wykraczające poza rozliczenie się z kredytobiorcą z wypłaconego mu kapitału kredytu, powiększonego o ewentualne odsetki za opóźnienie, pozostają w sprzeczności z prawem wspólnotowym,

  • TSUE wskazał, że:

Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. (…) przepisy te stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta, poza zwrotem kwot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty, rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej danego pieniądza po wypłaceniu tego kapitału rzeczonemu konsumentowi.

Wyrok TSUE z dnia 18.01.2024

W wyroku z dnia 18 stycznia 2024 r., sygn. akt C-531/22 TSUE wskazał, że dyrektywa 93/13/EWG nakłada na sądy nadzorujące postępowania egzekucyjne obowiązek zbadania z urzędu potencjalnie abuzywnych postanowień umownych, których usunięcie mogłoby podważyć stosunku prawnego stanowiący podstawę egzekwowanej przez bank wierzytelności.

TSUE uznał za zgodną z prawem wspólnotowym swoistą „automatyzację” rozstrzygnięć sądów krajowych, w których kontrola abuzywności postanowień kwestionowanych umów zostałaby przeprowadzona poprzez zestawienie ich z postanowieniami wpisanymi do krajowego rejestru klauzul niedozwolonych:

(…) art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym wpis warunku umowy do krajowego rejestru klauzul niedozwolonych powoduje uznanie tego warunku za nieuczciwy w każdym postępowaniu z udziałem konsumenta, w tym także wobec przedsiębiorcy innego niż ten, przeciwko któremu toczyło się postępowanie o wpis rzeczonego warunku do tego rejestru krajowego, i gdy ów warunek nie ma takiego samego brzmienia jak warunek wpisany do wspomnianego rejestru, ale posiada taki sam sens i wywołuje jednakowe skutki wobec danego konsumenta.

Z ww. twierdzeń TSUE wynika, że de facto wszystkie klauzule indeksacyjne czy denominacyjne znajdujące się w umowach „kredytów frankowych” są nieuczciwe i że polskie sądy z urzędu powinny stwierdzać tę abuzywność, co może wypłynąć na przyspieszenie postępowań oraz zmniejszenie zaangażowania kredytobiorców w takie postępowania.

Jeżeli mają Państwo kredyt we frankach szwajcarskich, mogą Państwo zadzwonić do nas lub skorzystać z formularza dla frankowiczów. Dokonamy darmowej analizy umowy kredytu i podpowiemy kroki, jakie mogą Państwo podjąć — nawet jeżeli kredyt został już spłacony.

Skontaktuj się z nami

Adres

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899-291-43-44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3 53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2024 © all rights reserved

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.