Przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często zdarza się, iż konieczne jest pozyskanie dodatkowego kapitału albo (z uwagi na coraz większe zobowiązania) ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu. Dodatkowo, jeśli pomysł na rozwój spółki i na pozyskanie kapitału wiąże się z możliwością wprowadzenia przedsiębiorstwa na giełdę papierów wartościowych, konieczne będzie przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

Jedną z niewątpliwych zalet spółki akcyjnej jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania. Przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: KSH) regulujące odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej nie przewidują bowiem rozwiązania analogicznego do przyjętego w art. 299 KSH, w świetle którego członkowie zarządu spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Warunki wstępne przekształcenia

Podejmując decyzję o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną trzeba pamiętać o kilku przesłankach, które warunkują możliwość takiego przekształcenia:

  • kapitał zakładowy spółki z o.o. musi być dostosowany do minimalnych wymogów kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Oznacza to, że kapitał zakładowy przekształconej spółki akcyjnej nie może nadto zostać określony na poziomie niższym niż kapitał zakładowy przekształcanej spółki z o.o.,
 
  • kolejny warunek, który musi być spełniony, to konieczność zatwierdzenia sprawozdań finansowych spółki co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe. Jeśli natomiast przekształcana spółka z o.o. prowadziła działalność przez okres krótszy niż dwa lata, wówczas zatwierdzone winno być sprawozdanie finansowe obejmujące cały okres działalności spółki nie objęty rocznym sprawozdaniem finansowym (warto podkreślić, że ustawodawca nie wprowadził żadnego minimalnego okresu funkcjonowania spółki – przekształceniu może zatem podlegać spółka z o.o., która działa zaledwie kilka dni),
 
  • spółka z o.o. (jak zostało już wskazane na wstępie) nie może znajdować się w upadłości jak również w likwidacji, jeśli rozpoczęła już podział majątku.

Procedura przekształcenia spółki

Proces przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną regulowany jest przepisami Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych. Procedura przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną przebiega w kilku etapach, które rozciągają się w czasie na kilka miesięcy.

W sposób syntetyczny możemy podzielić procedurę przekształcenia spółki z o.o. na następujące etapy:

Przekształcenie spółki I etap: tzw. menadżerski

Pierwszy etap stanowi sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta (art. 556 pkt 1 KSH). Załącznikami do planu przekształcenia są:

  1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia,
  2. projekt statutu spółki przekształconej,
  3. wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
  4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

Plan przekształcenia podlega badaniu, w zakresie poprawności i rzetelności, przez biegłego rewidenta wyznaczanego przez sąd rejestrowy na wniosek spółki. Dlatego plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu zarząd spółki składa w sądzie rejestrowym. Po wyznaczeniu biegłego, którego spółka może wskazać we wniosku z imienia i nazwiska, przystępuje on do badania planu przekształcenia.

Przekształcenie spółki II etap: tzw. właścicielski

Po zakończeniu badania planu przekształcenia i sporządzeniu przez biegłego opinii, kolejny etap dotyczy czynności umożliwiających podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oraz samego podjęcia tej uchwały.

Bardzo ważny w tym zakresie jest wymóg zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia. Spółka zawiadamia wspólników o tym zamiarze dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie później niż miesiąc przed planowanym powzięciem tej uchwały.

Po miesiącu od pierwszego zawiadomienia wspólnicy podejmują uchwałę o przekształceniu. Zgodnie z art. 577 KSH, przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną może nastąpić, jeżeli za przekształceniem wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwała taka wymaga większości ¾ głosów (o ile umowa spółki nie przewiduje surowszych warunków).

Po podjęciu uchwały przekształceniowej, wspólnicy powołują członków zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej (przekształconej), podpisują statut spółki (art. 556 pkt 3 i 4) oraz składają oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Wszystko to zazwyczaj (kiedy wszyscy wspólnicy są zgodni) następuje jednocześnie. Jeśli jednak nie wszyscy wspólnicy złożoną oświadczenia o uczestnictwie, to po podjęciu przez zgromadzenie wspólników uchwały o przekształceniu spółki, zarząd powinien wezwać wspólników do złożenia takich oświadczeń.

Wspólnik, który chce uczestniczyć w przekształconej spółce akcyjnej musi – w terminie jednego miesiąca licząc od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu – złożyć spółce oświadczenie w tym przedmiocie z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Przekształcenie spółki III etap: tzw. rejestrowy

Ostatnim etapem przekształcenia jest dokonanie wpisu spółki akcyjnej do KRS oraz wykreślenie spółki z o.o. (art. 556 pkt 5 KSH). Po powzięciu uchwały przekształceniowej zarząd spółki sporządza wniosek o rejestrację spółki akcyjnej w KRS. Sąd dokonuje wpisu spółki akcyjnej do KRS oraz z urzędu wykreśla spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się z tą chwilą spółką akcyjną.

Procedura przekształcenia jest skomplikowana i w zasadzie nie może obejść się bez pomocy prawnika współpracującego z księgowością i biegłym rewidentem. Z reguły prawnik współpracujący ze spółką wykonuje w zasadzie wszelkie zadania jakie KSH nakłada na zarząd.

Skutki przekształcenia

Dzień, w którym sąd rejestrowy (KRS) dokonuje wpisu przekształconej spółki akcyjnej do rejestru jest dniem przekształcenia. Z dniem przekształcenia przekształcana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się przekształconą spółką akcyjną.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Skutek następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy. Spółka nie musi uzyskiwać na to jakiegokolwiek przyzwolenia od swoich kontrahentów, z którymi pozostaje w stosunkach gospodarczych.

Po przekształceniu Spółka Akcyjna pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce z o.o. przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki z o.o. uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia akcjonariuszami spółki przekształconej.

Warto również pamiętać, że w przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, wówczas przekształcona spółka akcyjna ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Jeżeli potrzebują Państwo konsultacji lub pomocy przy przekształcaniu spółki, prosimy o kontakt mailowy: kancelaria@chudzikowski.pl lub telefoniczny — 71 333 90 90. Nasi prawnicy wykorzystają swoje doświadczenie, by przeprowadzić Państwa przez proces przekształcenia z ominięciem wszelkich zbędnych trudności. Zajmujemy się przekształcaniem wszelkiego rodzaju spółek prawa handlowego.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Adres

tel: 71 333 90 90
mail: kancelaria@chudzikowski.pl

Dane do faktury
Tomasz Chudzikowski 
NIP 611–178–31–61
Pl. Powstańców Śląskich
8/3 53–314 Wrocław
Follow Us

Nr konta Santander 11 1910 1048 2415 0006 8154 0001

    * Pola wymagane

    Kancelaria Prawna Chudzikowski | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2020 © all rights reserved