Przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często zdarza się, iż konieczne jest pozyskanie dodatkowego kapitału. Często zdarza się również, że konieczne jest (z uwagi na coraz większe zobowiązania spółki) ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu. Dodatkowo, jeśli pomysł na rozwój spółki i na pozyskanie kapitału wiąże się z możliwością wprowadzenia przedsiębiorstwa na giełdę papierów wartościowych, konieczne będzie przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną.

Bez wątpienia jedną ze szczególnych zalet spółki akcyjnej jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu za jej zobowiązania. Przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: KSH) regulujące odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej nie przewidują bowiem rozwiązania analogicznego do przyjętego w art. 299 KSH, w świetle którego członkowie zarządu spółki z o.o. ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. 

Warunki wstępne przekształcenia

Podejmując decyzję o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną trzeba przede wszystkim pamiętać o kilku przesłankach, które warunkują możliwość takiego przekształcenia: 

 • kapitał zakładowy spółki z o.o. musi być dostosowany do minimalnych wymogów kapitału zakładowego w spółce akcyjnej. Oznacza to, że kapitał zakładowy przekształconej spółki akcyjnej nie może nadto zostać określony na poziomie niższym niż kapitał zakładowy przekształcanej spółki z o.o.,
 • kolejny warunek, który musi być spełniony, to konieczność zatwierdzenia sprawozdań finansowych spółki co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe. Jeśli natomiast przekształcana spółka z o.o. prowadziła działalność przez okres krótszy niż dwa lata, wówczas zatwierdzone winno być sprawozdanie finansowe obejmujące cały okres działalności spółki nie objęty rocznym sprawozdaniem finansowym (warto podkreślić, że ustawodawca nie wprowadził żadnego minimalnego okresu funkcjonowania spółki – przekształceniu może zatem podlegać spółka z o.o., która działa zaledwie kilka dni),

 • spółka z o.o. nie może znajdować się w upadłości jak również w likwidacji, jeśli rozpoczęła już podział majątku.

Procedura przekształcenia spółki

Proces przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną regulowany jest przepisami Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych. Procedura przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną przebiega w kilku etapach, które rozciągają się w czasie na kilka miesięcy. 

W sposób syntetyczny możemy podzielić procedurę przekształcenia spółki z o.o. na trzy etapy: menadżerski, właścicielski oraz rejestrowy.

Przekształcenie spółki z o.o. I etap: tzw. menadżerski

Pierwszy etap stanowi sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta (art. 556 pkt 1 KSH). Załącznikami do planu przekształcenia są:

 1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia,
 2. projekt statutu spółki przekształconej,
 3. wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

Plan przekształcenia podlega badaniu w zakresie poprawności i rzetelności przez biegłego rewidenta wyznaczanego przez sąd rejestrowy na wniosek spółki. W związku z tym plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu zarząd spółki składa w sądzie rejestrowym. Po wyznaczeniu biegłego, którego spółka może wskazać we wniosku z imienia i nazwiska, przystępuje on do badania planu przekształcenia.

Przekształcenie spółki z o.o. II etap: tzw. właścicielski

Po zakończeniu badania planu przekształcenia i sporządzeniu przez biegłego opinii, kolejny etap dotyczy czynności umożliwiających podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oraz samego podjęcia tej uchwały.

Bardzo ważny w tym zakresie jest wymóg zawiadomienia wspólników o zamiarze przekształcenia. Spółka zawiadamia wspólników o tym zamiarze dwukrotnie, pierwsze zawiadomienie nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Po miesiącu od pierwszego zawiadomienia wspólnicy podejmują uchwałę o przekształceniu. Zgodnie z art. 577 KSH, przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną może nastąpić, jeżeli za przekształceniem wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwała taka wymaga większości ¾ głosów (o ile umowa spółki nie przewiduje surowszych warunków). 

Po podjęciu uchwały przekształceniowej wspólnicy powołują członków zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej (przekształconej). Ponadto podpisują statut spółki (art. 556 pkt 3 i 4) oraz składają oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej. Wszystko to zazwyczaj (kiedy wszyscy wspólnicy są zgodni) następuje jednocześnie. Jeśli jednak nie wszyscy wspólnicy złożoną oświadczenia o uczestnictwie, to po podjęciu przez zgromadzenie wspólników uchwały o przekształceniu spółki, zarząd powinien wezwać wspólników do złożenia takich oświadczeń.

Wspólnik, który chce uczestniczyć w przekształconej spółce, akcyjnej musi złożyć spółce oświadczenie w tym przedmiocie. Oświadczenie należy złożyć w terminie jednego miesiąca licząc od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu. Takie oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Przekształcenie spółki z o.o. w S.A. III etap: tzw. rejestrowy

Ostatnim etapem przekształcenia jest dokonanie wpisu spółki akcyjnej do KRS oraz wykreślenie spółki z o.o. (art. 556 pkt 5 KSH). Po powzięciu uchwały przekształceniowej zarząd spółki składa elektroniczny wniosek o rejestrację spółki akcyjnej w KRS za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Sąd dokonuje wpisu spółki akcyjnej do KRS oraz z urzędu wykreśla spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się z tą chwilą spółką akcyjną. 

Procedura przekształcenia jest skomplikowana i w zasadzie nie może obejść się bez pomocy prawnika współpracującego z księgowością i biegłym rewidentem. Z reguły prawnik współpracujący ze spółką wykonuje w zasadzie wszelkie zadania jakie KSH nakłada na zarząd.

Przekształcenie spółki z o.o. w S.A. IV etap: zgłoszenie do rejestru akcjonariuszy

Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów kodeksu spółek handlowych obowiązującą od 1 marca 2021 r. w spółce akcyjnej istnieje obowiązkowa dematerializacja akcji. Oznacza to konieczność wpisu spółki akcyjnej i zarejestrowania jej akcji w rejestrze akcjonariuszy. Podczas podejmowania uchwały o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę akcyjną warto podjąć decyzję o wyborze podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. W łatwy sposób umożliwi to późniejsze dopełnienie formalności w szczególności podpisanie przez Zarząd spółki akcyjnej umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Jest to ostatni etap zwieńczający skuteczne zakończenie procesu przekształcenia spółki. Kancelaria współpracuje z wieloma podmiotami prowadzącymi rejestr akcjonariuszy i zapewnia klientom pełną obsługę prawną również w zakresie dopełnienia formalności związanych z rejestrem akcjonariuszy.

Skutki przekształcenia

Dzień, w którym sąd rejestrowy (KRS) dokonuje wpisu przekształconej spółki akcyjnej do rejestru jest dniem przekształcenia. Z dniem przekształcenia przekształcana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się przekształconą spółką akcyjną.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Skutek następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy. Spółka nie musi uzyskiwać na to jakiegokolwiek przyzwolenia od swoich kontrahentów, z którymi pozostaje w stosunkach gospodarczych.

Po przekształceniu Spółka Akcyjna pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce z o.o. przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki z o.o. uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia akcjonariuszami spółki przekształconej.

Warto również pamiętać, że w przypadku, gdy zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie polega tylko na zmianie dodatkowego oznaczenia wskazującego na charakter spółki, wówczas przekształcona spółka akcyjna ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy obok nowej firmy z dodaniem wyrazu „dawniej”, przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Jeżeli potrzebują Państwo konsultacji lub pomocy przy przekształcaniu spółki, prosimy o kontakt mailowy: kancelaria@chudzikowski.pl lub telefoniczny — 71 333 90 90. Nasi prawnicy wykorzystają swoje doświadczenie, by przeprowadzić Państwa przez proces przekształcenia z ominięciem wszelkich zbędnych trudności. Zajmujemy się przekształcaniem wszelkiego rodzaju spółek prawa handlowego.

Nasze inne artykuły dotyczące spółek:

Prosta spółka akcyjna — nowa droga dla przedsiębiorców,
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną,
Przekształcenie spółki kapitałowej – pytania i odpowiedzi,
Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Plac Powstańców Śląskich 8/3 
53-314 Wrocław

Dane do faktury

Kancelaria Chudzikowski S.K.A.
NIP 899–291–43–44
Pl. Powstańców Śląskich 8/3
53–314 Wrocław

Odwiedź nas na Facebooku

Nr konta w Nest Banku 24 2530 0008 2041 1071 5731 0001

  * Pola wymagane

  Kancelaria Chudzikowski S.K.A. | kontakt: kancelaria@chudzikowski.pl | 2022 © all rights reserved

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.